Advies nodig?
088-7800000

In de hypothekenwereld worden veel termen gebruikt die u waarschijnlijk niet dagelijks te horen krijgt. Laat staan dat u de betekenis van al die begrippen kent. Op deze pagina van Zinex Hypotheken & Verzekeringen vindt u een korte en bondige uitleg van terminologie uit de hypothekenwereld. 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W
A
Aanvangschuld De hoogte van de oorspronkelijke lening.
Administratiekosten Kosten die de geldverstrekker in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.
Afkoopwaarde Bedrag dat wordt uitgekeerd bij een vroegtijdige beëindiging van een levensverzekering.
Afsluitprovisie Provisie bij het sluiten van een hypotheek door de geldnemer te voldoen.
Annuiteitenhypotheek Hypotheek waarvan de lasten, rente en aflossing per termijn even hoog zijn.
B
Bandbreedrente Hypotheekrente die constant blijft zolang de marktrente zich binnen een bandbreedte begeeft.
Bankgarantie Verklaring waarin de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen. Na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom.
Beleggingshypotheek Hypotheek waarbij kapitaal wordt opgebouwd door middel van beleggen (meestal in aandelenfondsen).
Bijleenregeling Regeling met de bedoeling dat mensen de overwaarde van woning terug steken in de woning.
BKR Bureau Krediet Registratie.
Boeterente Extra rente die de geldverstrekker in rekening brengt bij het te laat, of niet betalen van de aflossing.
Boetevrije aflossing De meeste hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om jaarlijks een gedeelte van de hypotheek boetevrij af te lossen.
C
Conversiekosten Kosten die u maakt om te wijzigen van een rentevastperiode naar de andere of om te switchen tussen bandbreedterentes.
Courtage Makelaarsloon, provisie.
D
Depot Spaarrekening.
Depotrente Rente die u krijgt over het geld in het depot.
E
Effectenhypotheek Een hypotheek waarbij het kapitaal wordt opgebouwd door beleggen buiten de hypotheek.
Effectieve rente De effectieve rente staat vermeld in elke hypotheekofferte en hiermee wordt bedoeld de daadwerkelijk te betalen rente, waarin is verwerkt de eventuele afsluitkosten en wanneer er betaald wordt.
Eigen woning forfait Het bedrag, dat bij uw inkomen wordt geteld op basis van een percentage van de WOZ waarde.
Erkend
hypotheekadviseur
Een hypotheekadviseur die is ingeschreven in het register van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs.
Executiewaarde Waarde die de hypotheekverstrekker denkt te kunnen krijgen bij een gedwongen verkoop.
Expiratiedatum Datum waarop de hypotheek of het rentevasttermijn afloopt.
F
Financiële bijsluiter In een Financiële Bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel product.
H
Hybride hypotheek Tussenvorm van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek.
Hypotheek Lening waarbij onroerende zaak onderpand is.
Hypotheekakte Officieel contract tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer.
Hypotheekgever De hypotheekgever is de geldnemer. Als u een hypotheek afsluit bent u dus de hypotheekgever.
Hypotheekofferte Aanbieding van de geldverstrekker waarin staat wat de kosten en voorwaarden van de lening zijn.
Hypotheekrente Rente die u betaalt over een hypothecaire lening.
Hyptheekrenteaftrek Het bij de belasting af te trekken hypotheekrente.
K
Kadaster Openbaar register van onroerende goederen.
Kosten koper De kosten die gemaakt worden bij de overgang van eigendom van de woning voor de koper. Hierbij gaat het om de de overdrachtsbelasting en notariskosten voor het opmaken van de koopakte.
Krediet hypotheek Hypotheek waarbij het mogelijk is zonder boete tussentijds af te lossen en vervolgens weer bedragen op te kunnen nemen.
L
Levenhypotheek Een levenhypotheek combineert een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering.
Lineaire hypotheek Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u maandelijks een vast bedrag aan aflossing betaalt.
N
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Wordt verstrekt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheekbedrag aan de verstrekker.
Netto maandlast De netto maandlasten zijn de kosten die u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek, als daarin de terug te ontvangen belasting verwerkt is.
Nominale rente Rente die door de geldverstrekker in de hypotheekofferte gehanteerd wordt.
Notaris Stelt de benodigde aktes op en zorgt ervoor dat deze bij het kadaster terechtkomen.
Notariskosten Kosten die u bij de notaris maakt.
O
Onderpand Een onderpand dient als zekerheid voor de hypotheekverstrekker. Als u de hypotheek niet kunt opbrengen dan wordt het onderpand (meestal de gekochte woning) verkocht.
Oversluiten De ene hypotheek inruilen voor de ander.
Overwaarde De waarde van huis min de aankoop waarde.
P
Passeren Het passeren van de hypotheek gebeurt op het moment van het ondertekenen van de hypotheek (contract bekrachtigen).
Premiedepot Vanuit premiedepot kan de premie voor de levensverzekering gedurende een bepaalde periode voldaan worden.
R
Rentevaste periode Periode dat de rente vast staat.
S
Spaarhypotheek Bij een spaarhypotheek los je tussentijds niets af, maar spaar je om de hypotheek op het einde van de looptijd ineens af te lossen.
T
Taxatiekosten Kosten die gemaakt worden bij het taxeren van de woning.
Taxatierapport Rapport waarin onder andere de officiële waardebepaling van de woning wordt vermeld.
Tophypotheek Hypotheek waarvan het bedrag het normaal gebruikelijke percentage van de executiewaarde (meestal 75%) overschrijdt.
V
Variabele rente Een variabele rente is een rente die dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal opnieuw wordt vastgesteld. De variabele rente is afhankelijk van de geldende dagrente.
Vrij op naam Bij kopen Vrij Op Naam zijn de wettelijke kosten in de koopsom inbegrepen.
W
Waarborgsom De waarborgsom is het bedrag dat in de koopovereenkomst wordt afgesproken (meestal 10% van de aankoopsom), ter zekerheid van het nakomen van de verplichtingen door de koper.
WOZ Waarde De WOZ-waarde is de door de overheid vastgestelde waarde van de woning die als basis dient voor de vaststelling van de onroerende zaak belasting.